Algemene Voorwaarden

 

Voorwaarden van toepassing

1. Op alle met Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.a Met Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gesloten overeenkomsten leiden voor Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

2.b Als Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling voor de uitvoering van een met Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

Plaatsing/toelating

3.a Door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. Bij afzegging van een opleiding door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling verplicht Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling zich tot het opnieuw plannen van de betreffende training, workshop, coaching. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

3.b Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.a Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.b bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Opleidingen/conferenties/cursussen

4.b.1 Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 125,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
Met inachtneming van het in 3.b bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Maatwerk

4.b.2 Bij annulering van door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gemaakte (door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gemaakte kosten.

Arrangement

4.b.3 Bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf is 15% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen veertien dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 35% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen zeven dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 55% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen drie dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 85% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen vierentwintig uur voor het daadwerkelijk verblijf is 100% van de prijs verschuldigd.

Betaling

5.a Alle door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling opgegeven prijzen zijn BTW vrij. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5.b Als van Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

8.a Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling toe te rekenen tekortkoming is Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling.

8.b Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie

9. Door het aangaan van een overeenkomst met Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling wordt aan Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Wassili Coaching, Training & Organisatie ontwikkeling uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.